De Heer Jezus van Nazareth als mens(en man) op aarde openbaarde Gods wijsheid. Hij bracht licht, gaf directe hoop door correct onderwijs. Hij was de grootste mens op aarde, ging naar de hemel als enige mens en komt terug op aarde om het 1000-jarige Rijk Gods te regeren binnenkort.

De Heer Jezus van Nazareth als mens(en man) op aarde openbaarde Gods wijsheid. Hij bracht licht, gaf directe hoop door correct onderwijs. Hij was de grootste mens op aarde, ging naar de hemel als enige mens en komt terug op aarde om het 1000-jarige Rijk Gods te regeren binnenkort.

De algemene geestelijke armoede in Nederland

We zouden het al niet meer verwachten maar er staat nog op onze 2 Euro muntstuk.....God zij met ons !

We zouden het al niet meer verwachten maar er staat nog op onze 2 Euro muntstuk.....God zij met ons !

Mijn inleiding is dat op onze 2 Euro muntstuk staat geschreven 'God zij met ons" ....

Als ik in de wereld om mij heen beluister wat mensen 'geloven' dan kan ik zeggen;

God, die in de hemel boven ons woont, heeft (ver)vreemd grondpersoneel!

Het contrast met de maatschappij die in facto een ongelovige samenleving is. De mens is altijd deel van de Schepping, maar wordt in zijn dagelijkse voedsel of onderwijs ernstig bevuild door onwaarheden, filosofie, vertroebelingen, nepnieuws en dwalingen.

De invloeden allereerst van de vertroebelende religies en hun 'meesterlijke' afwijkingen(fraudes) in het onderwijs naar God toe. Waar wellicht nog compassie wordt 'gepredikt' door kerken zie je hun machteloosheid en toonbare geestelijke armoede. Ze willen meevaren in de maatschappij en gaan compromis aan met degene die God juist afwijzen.

Daarbij de enorme verloedering van onverschillige personen, instituten, media en politici die juist het ontzag van God hebben verdraaid in een goddeloos leven. Hun zelf rechtvaardiging voor vervreemde levensvormen druisen geheel tegen de liefde Gods in.

Er bestaat dan ook geen gender neutraal taalgebruik bij mij of in de Schepping Gods. Het is en blijft altijd dames en heren. Zo blijft het altijd acteurs(man) en actrices(vrouw op Gods aarde. De propaganda met veel hoogmoed en ongehoorzaamheid aan God mag dan massaal klinken. Doch deze goddeloze lobby-groepen hebben geen toekomst op aarde.

De kijk op den Bijbel;

Lange tijd was ik verbaast waarom mensen uit religies zulke tirades uitten. Neem de vorm van de aarde bijvoorbeeld. Ben tot conclusie gekomen dat ze blind en vertroebelt zijn in hun denken. Hun zogenaamde argumenten om vertroebelende uitleggen te verdedigen is onder andere uit traditie, afkomst en hoogmoed gekomen.

Dat ze schrijven dat de aarde een draaiende bol en dit proberen te verdedigen met 'Bijbel teksten' is al een fraude. Denk aan Jesaja 40:22. Zo zie je dat het voor Satan niet uitmaakt of je nu gelooft in God of niet. Uiteindelijk beweeg je op drijfzand van aannames en geraffineerde leugens.....

Ook de meeste creatisten en voorstanders 'intellectueel ontwerp'  gaan de mist in door de Bijbel verkeerd uit te leggen aan tegenstanders. Daarom hebben ze in mijn ogen geen autoriteit en maken ze zichzelf belachelijk.

Dat mensen meegezogen wordt in allerhande omstandigheden, onrecht en misleidende advies is helaas een gegeven totdat de Heer Jezus van Nazareth wederkomt(binnenkort) op de vlakke stationaire aarde.

Zo zie je dat men in geheel niet beseft dat de wetten van het komende Koninkrijk Gods bepalend zijn. Juist schonk God ons vertroosting door de belofte dat alles hersteld zal worden. Dit geldt vooral voor de treurende en ongelukkige mens.

Wanneer alle volkeren onder Gods Bestuur komen, zal iedereen van goed hart erop vertrouwen dat deze regering naar recht en billijkheid regeert. Zonder de rijken, goddelozen en machtigen nog eens extra te bevoorrechten zoals in deze door Satan georkestreerde samenleving.

Neen onrecht, ziekte, dood en gebrek zullen worden omgezet in volledige harmonie met God en de Schepping om u heen. Van onvolmaakt naar volmaakt, van gebrekkig naar gezonde levenslust(Job 33:25).

Aansluitend is het aan de volmaakte mens Dhr. Jezus van Nazareth hoe hij de schapen van de bokken gaat scheiden op aarde, zoals beschreven in Psalm 37:10 en 11. Hij, Jezus, is de enige die kan en zal oordelen over de mensheid bij zijn terugkomst(wederkomst) op de vlakke stationaire aarde(Handelingen 17:31).

Moraal des Mens

De Sinai Code ofwel 10 geboden was om een morele samenleving te verkrijgen van vrije mensen. Liefde zou zich uitten in fatsoenlijk leven. De morele code had een goddelijk imprimatur. Een samenleving op consensus in plaats van macht der sterksten(zoals Evolutie theorie behelst).

Atheïsten en volgelingen van links Marxisme(Volgelingen van een D66, GroenLinks, SP en PvdA en andere politieke partijen)misbruiken de evolutie theorie. Zij beschouwen God en de morele wetten en geboden als onzin. Alles zwakken ze af met menselijke filosofie en een sausje evolutie erover. Net of God onmachtig is voor de mens.

In mijn Vaderland komen kinderen en gezinnen niet in aanraking met een ongezonde "lhbti-ideologie".

De wetenschap en haar moraal van hun mag je niet ondervragen wat juist wetenschap is....

Daarbij vreest de waarheid geen onderzoek. Doch?

De meeste mensen zwijgen uit onkunde, angst of belangen. Een enkeling komt op met een daad zoals mijzelf.

Ze schreeuwen het uit op de radio, TV, kranten en in bladen dat hun theorie 'wetenschappelijks' vol 'feiten is. Ze halen er bekende personen bij, liefst met een titel. Hun vooringenomenheid is op pure aannames en niet op feitelijk onderzoek gebleken.

Conclusie;  

Geloofsleer is een levensbeschouwing met een gecodificeerde en geconstrueerde vorm van geloof op waarheden vanuit God. 

Concluderend is dat armoede de verloedering van Gods normen en waarden behelst in ons Vaderland. Uw rijkdom kan daarom nooit alleen bestaan uit uw gevulde bankrekening of zakelijke carrière met politiek correct meeloperij. Dat is een utopie!

Romeinen 11:33 "O de diepte van Gods rijkdom en wijsheid met kennis! Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!(34) Want wie heeft de zin van God leren kennen of wie is zijn raadsman geworden?

Het bewust zijn; Nederigheid naar de Schepper toe en ontzag voor Zijn Schepping !

Arnhem 2019

Ons Vaderland zou een gezond onderwijs en voedsel voorziening moeten hebben is mijn oordeel.

Ons Vaderland zou een gezond onderwijs en voedsel voorziening moeten hebben is mijn oordeel.

Share this page